Статут

ЗАТВЕРДЖЕНО
Позачерговими Загальними Зборами
Громадської організації
«Інформаційно-тренінговий центр громадських ініціатив»
Протокол № 11-ПЗЗ від 10 жовтня 2016 року

СТАТУТ

Громадської організації

«Інформаційно-тренінговий центр громадських ініціатив»

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Громадська організація «Інформаційно-тренінговий центр громадських ініціатив» (далі по тексту «Центр») є громадською організацією, яка об'єднує на основі добровільності і рівноправності громадян та фахівців у різних сферах, які висловили бажання брати участь у роботі Центру, сприяти розбудові України як демократичної, правової держави. Центр утворюється та діє на засадах добровільності, рівноправності усіх його членів, самоврядування, незалежності, законності і гласності у відповідності до Конституції України, Закону України «Про громадські об'єднання», чинного законодавства, цього Статуту та локальних актів Центру, що приймаються відповідними статутними органами Центру в межах їх статутних повноважень.
1.2. Центр є юридичною особою з моменту державної реєстрації, має самостійний баланс, відокремлене майно, поточний та інші рахунки, печатку, штампи і бланки зі своїм найменуванням, логотипи та інші реквізити, затверджені та зареєстровані в установленому законом порядку.
1.3. Центр здійснює свою діяльність на території всієї України.
1.4. Центр не переслідує комерційних цілей і не ставить на меті одержання прибутку.
1.5. Центр не відповідає по зобов'язаннях своїх членів, також як і члени не відповідають по зобов'язанням Центру. Центр не відповідає по зобов'язанням держави, а держава не відповідає по зобов'язанням Центру.
1.6. Втручання державних органів та посадових осіб у діяльність Центру не допускається, крім випадків, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
1.7. Найменування Центру українською мовою: Громадська організація «Інформаційно-тренінговий центр громадських ініціатив».
1.8. Офіційне скорочене найменування Центру українською мовою: ІТЦГІ.
1.9. Назва організації англійською мовою: «Information and Training Center of Public Initiatives».
1.10. Офіційна скорочена назва організації англійською мовою: ІТСРІ.
1.11. Місцезнаходження Центру: м. Київ, вул. Дмитра Яворницького, б.24, кв.1.

ІІ. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ
2.1. Метою діяльності Центру є задоволення і захист соціальних, економічних, творчих, національно-культурних, спортивних та інших інтересів своїх членів та інших громадян, підтримка громадських ініціатив в усіх сферах суспільного життя.
2.2. Основними завданнями діяльності Центру є:
- сприяння та реалізація творчих, наукових, культурних, економічних, інформаційних та інших законних прав і інтересів своїх членів та інших громадян;
- сприяння та здійснення заходів щодо підвищення спроможності та компетентності в різних сферах суспільного життя для окремих людей, груп громадян, фізичних та юридичних осіб, які цього потребують, в межах, що не суперечать чинному законодавству України;
- надання інформаційної та організаційної допомоги фізичним і юридичним особам, які своєю діяльністю сприяють розвитку економічного та інтелектуального потенціалу України, сприяють становленню України як правової і демократичної держави;
- пропагування своєї ідеї та розповсюдження інформації про діяльність Центру.
2.3. Для реалізації завдань і досягнення мети Центр, в установленому порядку, працює в таких напрямках:
- сприяння у наданні та надання допомоги навчального, консультативного, інформаційного, соціального та правового характеру населенню та особам, які її потребують (у тому числі уразливим категоріям громадян – молоді, жінкам, пенсіонерам, інвалідам, людям з обмеженими можливостями, жертвам насильства в сім'ї, іншим категоріям осіб, які в силу причин перебувають у складних життєвих обставинах та потребують різного роду сторонньої допомоги);
- сприяння і реалізація громадських ініціатив членів Центру та інших громадян в різних суспільно значущих сферах, що відповідають меті і завданням діяльності Центру та не суперечать чинному законодавству України, в тому числі у таких сферах як: забезпечення дотримання рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, підвищення статусу жінки в суспільстві; сприяння соціальному становленню та розвитку молоді; привернення уваги громадськості до проблематики домашнього насильства, торгівлі людьми, інших форм дискримінації; впровадження відновних практик у профілактичній роботі щодо недопущення здійснення правопорушень і виховання ненасильницької моделі поведінки в суспільстві; дотримання та захист прав людини і громадянина;
- організація і проведення інформаційно-просвітницьких заходів, направлених на підвищення компетентності членів Центру, населення в цілому, груп громадян та окремих осіб у різних сферах суспільного життя;
- сприяння організації та проведення різноманітних (у тому числі наукових) досліджень, конференцій, круглих столів, семінарів, тренінгів, інших масових заходів у різних сферах суспільного життя та професійної діяльності;
- організація соціальних виставок, ярмарок, конгресів, що не мають на меті отримання прибутку, а також заходів, спрямованих на підтримку громадських ініціатив членів Центру та інших громадян;
- участь у формуванні, розробці, організації, проведенні та реалізації соціальних, адвокаційних, наукових і творчих проектів, досліджень; реалізація проектів, програм, акцій в різних сферах суспільного життя;
- сприяння та практичне здійснення міжнародних, загальнодержавних, регіональних та місцевих програм у різних сферах суспільного життя, направлених на підвищення спроможності та компетентності населення, окремих людей, груп громадян, фізичних та юридичних осіб;
- співпраця з установами, організаціями, підприємствами та громадськими організаціями України та іноземних держав, міжнародними громадськими (неурядовими) організаціями, співробітництво з якими сприяє здійсненню покладених на Центр завдань;
- надання суб-грантів, співфінансування установам, організаціям, підприємствам, благодійним фондам, благодійним організаціям та громадським організаціям України та іноземних держав, міжнародним громадським (неурядовим) організаціям в рамках реалізації Центром Статутних завдань та проектів;
- проведення незалежних громадських та експертно-аналітичних моніторингів і досліджень в різних сферах суспільного життя, в тому числі із залученням вітчизняних та зарубіжних фахівців в межах законодавства України;
- вивчення громадської думки з політичних, економічних та інших суспільно значущих питань і статистичний аналіз результатів;
- сприяння та розробка, виготовлення і розповсюдження методичних, довідкових, інформаційних та інших друкованих матеріалів, літератури та періодики.

III. ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРУ
3.1. Центр взаємодіє з органами влади, політичними партіями, профспілковими організаціями, громадськими об'єднаннями, релігійними, екологічними і оздоровчими організаціями та фондами, у тому числі іноземними, іншими юридичними і фізичними особами, які сприяють вирішенню завдань Центру.
3.2. Центр незалежний у своїй діяльності від органів державної влади, політичних та інших громадських організацій. Забороняється будь-яке втручання в діяльність Центру, що може обмежувати його права або перешкоджати їх здійсненню, якщо це не передбачено чинним законодавством.
3.3. Для виконання Статутних завдань Центр у встановленому чинним законодавством порядку має право:
- представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних органах та в неурядових організаціях;
- вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);
- звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;
- одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;
- брати участь відповідно до порядку визначеного законодавством у розробці проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об'єднання та важливих питань державного і суспільного життя;
- проводити мирні зібрання;
- на добровільних засадах засновувати організації, в тому числі міжнародні, укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу;
- підтримувати прямі міжнародні контакти з організаціями громадян інших країн, укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах з питань діяльності Центру, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України;
- засновувати засоби масової інформації;
- укладати будь-які правочини цивільно-правового характеру, набувати майнові та немайнові права, необхідні для здійснення статутних завдань Центру;
- одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Центру;
- здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо, або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) Центру та сприяє її досягненню;
- відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків;
- розповсюджувати інформацію, пропагувати свої цілі та ідеї; публікувати наукові та методичні результати діяльності Центру; проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу;
- організовувати та проводити лекторії, консультації із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів з різних галузей суспільного життя, в тому числі міжнародних;
- здійснювати розробку проектів рішень та проводити громадську експертизу проектів рішень;
- здійснювати просвітницьку та учбово-методичну діяльність;
- вступати у спілки та інші об'єднання, що створюються на добровільній основі та сприяють виконанню статутних завдань, в тому числі з іноземними партнерами;
- обмінюватися інформацією, досвідом та спеціалістами з організаціями зарубіжних країн;
- мати власну символіку та використовувати у порядку, визначеному законодавством України, популяризувати свою назву і символіку;
- брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;
- створювати та реалізувати різноманітні проекти, запроваджувати програми.

IV. ЧЛЕНСТВО В ЦЕНТРІ
4.1. Членство в Центрі є добровільним.
4.2. Членами Центру можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 14 років та підтримують мету і завдання Центру і визнають його Статут.
4.3. Порядок набуття членства в Центрі:
- розгляд членства в Центрі здійснюється на підставі заяви вступника;
- заява вступника розглядається Правлінням, яке приймає рішення у відповідності до п.5.3 цього Статуту;
- набуття членства вступника настає з моменту документального оформлення рішення Правління.
4.4. Всі члени Центру мають рівні права і обов'язки.
4.4.1 Права члена Центру:
- обирати і бути обраними до керівних органів Центру, брати участь у всіх заходах, що проводяться Центром;
- брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, створених за рішенням уповноважених органів Центру;
- звертатися до органів Центру з запитами та пропозиціями щодо питань, пов'язаних із діяльністю Центру, одержувати відповіді;
- оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів Центру, подавати заяви, заперечення і скарги на прийняті ними рішення до Правління та вимагати розгляду скарг та заяв на Загальних Зборах;
- звертатися до органів Центру за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів.
4.4.2 Члени Організації зобов'язані:
- дотримуватись положень Статуту Центру;
- виконувати рішення керівних органів Центру;
- своєчасно сплачувати вступні та членські внески в розмірах та строки, що встановлюються Правлінням Центру;
- сприяти здійсненню завдань Центру;
- брати участь у заходах, що проводяться Центром.
4.5. Членство в Центрі припиняється у випадках:
- виходу із Центра за власним бажанням (підтверджене письмовою заявою);
- виключення із Центра, за рішенням Правління, у зв'язку із порушенням вимог цього Статуту, або якщо діяльність члена суперечить меті та завданням Центра, або якщо член втратив зв'язок із Центром без поважних причин чи за систематичну несплату членських внесків.
4.7. Припинення членства у Центрі настає з моменту документального оформлення рішення Правління.
4.8. Член Центру не має права голосу при вирішенні Загальними Зборами питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Центром.

V. СТРУКТУРА І КЕРІВНІ ОРГАНИ ОРГАНІЗАЦІЇ
5.1. Керівними органами Центру є:
- Загальні Збори - вищий орган управління Центру;
- Правління - постійно діючий центральний статутний орган Центру;
- Дирекція;
- Ревізійна комісія - центральний контролюючий орган Центру.
5.2. Загальні Збори:
5.2.1. Загальні Збори є вищим органом Центру, який вправі приймати рішення з будь-яких питань його діяльності, в тому числі і з тих, що передані Загальними Зборами до компетенції Правління.
5.2.2. Загальні Збори скликаються Правлінням не рідше, ніж один раз на рік. Не менше ніж 10% членів Центру мають право вимагати скликання Загальних Зборів. Якщо вимога 10% членів Центру про скликання Загальних Зборів не виконана, вони мають право самі скликати Загальні Збори. Загальні Збори правомочні, якщо в їх роботі беруть участь 2/3 членів Центру. Члени можуть делегувати право участі у Загальних Зборах своєму представнику (представникам), або іншому члену Центру. На Загальних Зборах кожен член Центру має один голос. Рішення приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів, якщо інше не передбачене статутом. З питань про внесення змін до статуту, реорганізацію або ліквідацію Центру рішення приймаються, якщо за них проголосувало ¾ членів, присутніх на Загальних Зборах. Рішення Загальних Зборів може бути оскаржено до суду. Позачергові Загальні Збори можуть бути скликані на вимогу Голови Правління або не менше як однієї десятої частини членів Центру. Якщо вимога однієї десятої членів Центру про скликання Загальних Зборів не виконана, ці члени мають право самі скликати Загальні Збори.
5.2.3. До компетенції Загальних Зборів відноситься:
- обрання та відкликання членів Правління;
- обрання та відкликання Голови Правління;
- обрання та відкликання членів Ревізійної комісії;
- визначення, розгляд та затвердження головних перспективних напрямків та планів статутної діяльності Центру;
- реалізація права власності Центру шляхом покладення функцій господарського управління майном на Голову Правління;
- заслуховування звітів Голови Правління, членів Правління та Ревізійної комісії Центру;
- внесення змін та доповнень до цього Статуту, вирішення питання про припинення діяльності Центру.
5.2.3. Збори можуть своїм рішенням передати частину своїх повноважень до компетенції Правління Центру.
5.2.4. Рішення Загальних Зборів вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менш як дві третини членів, присутніх на Загальних Зборах. З питань внесення змін до Статуту та прийняття рішення про припинення діяльності Центру рішення Загальних Зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як три четвертих членів присутніх на Загальних Зборах Центру. Також трьома четвертими голосів членів Центру приймаються рішення щодо відчуження майна Центру на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна Центру.
5.2.5. Загальні Збори приймають «Рішення». Рішення, прийняті Загальними Зборами з дотриманням вимог цього Статуту, внутрішніх документів та законодавства України, обов'язкові до виконання для всіх інших керівних органів Центру та членів Центру. У випадку проведення засідань Загальних Зборів організації з використанням електронних засобів комунікації, порядок реєстрації учасників засідань та процедура прийняття рішень на таких засіданнях визначається окремим регламентом, що затверджується Правлінням Центру.
5.2.6. Головує на засіданнях Загальних Зборів Голова Зборів – особа, обрана Загальними Зборами із числа присутніх членів. Хід Загальних Зборів протоколюється. Протоколи засідань Загальних Зборів ведуться секретарем Загальних Зборів, підписуються Головою і секретарем Загальних Зборів.
5.2.7. Час та місце проведення Загальних зборів, а також порядок денний оголошуються не пізніше, ніж за місяць до призначеної дати проведення Загальних Зборів шляхом направлення повідомлень на електронні адреси членів Центру. Повідомлення про час та місце проведення Загальних Зборів, а також порядок денний можуть бути здійсненні також по телефону, за допомогою направленням смс-повідомлень, повідомлень в соціальних мережах Інтернету.
5.3. Правління:
5.3.1. Вищим постійно діючим центральним статутним органом Центру в період між Загальними Зборами є Правління. Загальні Збори визначають кількісний склад та обирають членів Правління строком на 4 роки.
5.3.2. Правління Центру правомочне приймати рішення при наявності не менше 2/3 обраних членів Правління. Рішення на засіданнях Правління приймаються простою більшістю голосів.
5.3.3. Правління Центру в період між Загальними Зборами:
- розглядає питання статутної діяльності Центру, що не відносяться до компетенції Загальних Зборів;
- затверджує поточні плани роботи;
- ініціює вступ Центру до міжнародних організацій;
- здійснює прийом у члени Центру та виключення із членів Центру;
- ініціює здійснення спільної діяльності з державними органами та громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності;
- подає на затвердження Загальних Зборів річний звіт Центру;
- здійснює загальну координацію діяльність відокремлених підрозділів;
- затверджує символіку та реквізити Центру;
- затверджує положення про відокремлені підрозділи;
- вирішує інші питання, пов'язані з діяльністю Центру та не віднесені цим Статутом до компетенції Загальних Зборів.
5.3.4. Усі питання, що входять у компетенцію Правління, вирішуються колегіально на засіданнях Правління. Правління проводить чергові і позачергові засідання. Чергові засідання скликаються Головою Правління, але не рідше, ніж раз на 3 місяці. Про час, місце та порядок денний засідань члени Правління повідомляються не пізніше ніж за 15 календарних днів шляхом направлення повідомлень на електронні адреси членів Правління. Повідомлення про час та місце проведення засідань Правління, а також порядок денний можуть бути здійсненні також за телефоном, направленням смс-повідомлень, повідомлень в соціальних мережах Інтернету.
5.3.5. Позачергові засідання Правління скликаються на вимогу третини членів Правління. У випадку проведення засідань Правління Центру з використанням електронних засобів комунікації, порядок реєстрації учасників засідань та процедура прийняття рішень на таких засіданнях визначається окремим регламентом, що затверджується Правлінням Центру. Правління звітує перед членами Центру на Загальних Зборах.
5.4. Голова Правління:
5.4.1. Голова Правління є вищою посадовою особою Центру, яка обирається Загальними Зборами строком на 5 років.
5.4.2. Голова Правління:
- здійснює керівництво діяльністю Центру;
- організує виконання рішень Загальних Зборів і Правління Центру, а також поточну роботу Правління;
- без доручення представляє Центр у відносинах із міжнародними, закордонними та вітчизняними органами державної і виконавчої влади, організаціями, установами і підприємствами;
- визначає порядок витрачання грошових коштів Центру на заплановані заходи, затверджує щорічний кошторис, штатний розклад та встановлює розмір посадових окладів співробітників штатного апарату Центру, встановлює показники, розміри та строки їх преміювання;
- відкриває та закриває в установах банку рахунки;
- приймає рішення про укладення Центром договорів;
- здійснює оперативне управління майном та коштами Центру в межах цього Статуту;
- підписує від імені Центру угоди, договори та інші юридичні документи;
- погоджує рішення, прийняті Правлінням;
- накладає вето на рішення Правління та Дирекції в разі їх невідповідності чинному законодавству та цьому Статуту;
- в межах своєї компетенції видає розпорядження, обов'язкові для виконання членами Центру;
- затверджує внутрішні документи;
- визначає розмір, порядок та умови внесення внесків членами Центру;
- призначає Директора Центру;
- має право підпису фінансових, банківських та інших документів (крім Голови Правління право підпису фінансових документів має Директор та головний бухгалтер Центру за погодженням із Головою Правління Центру);
- затверджує положення про діяльність штатного апарату, іншу нормативну документацію.
5.4.3. Голова Правління щорічно звітує про свою роботу та роботу Правління перед Загальними Зборами на чергових Загальних Зборах. Позачергове звітування здійснюється на вимогу не менш як однієї третини членів Центру.
5.5. Дирекція:
5.5.1. Виконавчою структурою Центру є Дирекція, яка призначається Правлінням Центру.
5.5.2. Дирекція у своїй діяльності керується цим Статутом, розпорядженням Голови Правління і діє на підставі Положення про Дирекцію, розробленого Правлінням Центру та очолюється Директором.
5.5.3. Дирекція Центру у своїй діяльності підзвітна Правлінню, Голові Правління і Загальним Зборам членів Центру.
5.6. Директор:
5.6.1. Директор Центру призначається Головою Правління, за погодженням із Правлінням.
5.6.2. Директор Центру:
- здійснює технічну та організаційну роботу, спрямовану на безпосереднє виконання конкретних статутних завдань, а також очолює Дирекцію Центру й організовує його роботу;
- видає, в межах своєї компетенції, розпорядження, обов'язкові для виконання членами Центру;
- розробляє порядок використання коштів та кошторис апарату Центру та подає на затвердження Голові Правління;
- розробляє поточні і перспективні плани діяльності Центру, а також звіти про їх виконання;
- має право підпису фінансових документів;
- розробляє штатний розклад, приймає на роботу та звільняє штатних працівників Центру за погодженням з Головою Правління;
- розробляє положення про діяльність штатного апарату, іншу нормативну документацію та подає на затвердження Голові Правління;
- складає разом з головним бухгалтером проекти договорів, контрактів, угод та зобов'язань щодо фінансових, трудових та інших питань;
- звітує не менш як раз на квартал перед Правлінням;
- розробляє пропозиції щодо використання майна Центру відповідно до чинного законодавства і інтересів Центру та подає їх на затвердження Голові Правління;
- виконує інші функції, що випливають з цього Статуту та чинного законодавства;
- несе відповідальність за звітність та належне виконання своїх обов'язків та статутних завдань Центру в рамках його компетенції та відповідно до законодавства України;
- від імені Центру без доручення виступає в судах;
- укладає та розриває, за погодженням з Головою правління, угоди з фізичними та юридичними особами;
- укладає та розриває, за погодженням з Головою правління, трудові договори (угоди, тощо) з штатними, працюючими за сумісництвом, тощо, працівниками Центру;
- видає доручення;
- представляє Центр в усіх підприємствах, установах, організаціях як на території України, так і за її межами, організує ведення оперативного та бухгалтерського обліку та звітності Центру, а також виконує будь-які інші дії в якості представника Центру.
5.7. Ревізійна комісія є центральним контролюючим органом Центру.
5.7.1. Ревізійна комісія обирається Загальними Зборами членів Центру строком на 4 роки. Кількісний склад членів Ревізійної комісії визначають Загальні Збори. Засідання Ревізійної комісії проводяться не рідше одного разу на рік і правомочне, якщо на ньому присутні не менше 2/3 її членів. Голова Ревізійної комісії обирається Загальними зборами Центру. Ревізійна комісія має право за дозволом Голови правління залучати до своєї роботи незалежних фахівців та експертів. Ревізійна комісія у своїй діяльності підпорядкована та підзвітна Загальним Зборам.
5.7.2. Ревізійна комісія:
- ревізує і контролює статутну діяльність Центру;
- вимагає від посадових осіб Центру подання їй всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів та особистих пояснень;
- направляє результати перевірок Загальним Зборам;
- складає висновок щодо річних звітів та балансів.

VI. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ ТА ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ
КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ЦЕНТРУ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ

6.1. Голова Правління, члени Правління Центру не рідше одного разу на рік звітують перед членами Центру на Загальних Зборах. Попередньо, а саме за сім календарних днів до дня проведення Загальних Зборів, звіти Голови Правління та членів Правління Центру подаються для ознайомлення до Ревізійної комісії Центру.
6.2. Після звітів Голови Правління та членів Правління Центру свій висновок оголошує Ревізійна комісія Центру.
6.3. Рішення, дії, бездіяльність керівних органів Центру можуть бути оскаржені членом (членами) Центру.
6.4. Скарги на рішення, дії, бездіяльність Голови Правління можуть бути подані до Правління Центру або винесені на розгляд Загальних Зборів.
6.5. Правління на найближчому засіданні зобов'язане розглянути скаргу і прийняти рішення, щодо якого повідомити особу, що подала скаргу. У разі не згоди члена (членів) із рішенням Правління щодо предмету скарги воно може бути оскаржене до Загальних Зборів
6.6. Якщо Правління вирішить, що рішення щодо предмету скарги виходитиме за межі його повноважень, воно передає скаргу та матеріали, які пов'язані із нею, на розгляд Загальних Зборів, про що повідомляється особа, яка подала скаргу.
6.7. Рішення, дії, бездіяльність Правління Центру можуть бути оскаржені шляхом подання скарги до Загальних Зборів.
6.8. Загальні Збори на найближчих зборах зобов'язані розглянути скаргу та матеріали і прийняти рішення. Про прийняте рішення повідомляється особа, яка подала скаргу.

VIІ. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ
КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА ЦЕНТРУ
7.1. Центр може мати у власності кошти та інше майно, передане йому фізичними та юридичними особами, необхідне для здійснення його статутної діяльності.
7.2. Центр набуває права власності на кошти та інше майно, передане йому членами Центру або державою, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями (спонсорами), а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах не заборонених законом.
7.3. Майно Центру складається з коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, в тому числі внесків членів Центру, пасивних доходів, дотації або субсидії з державного чи місцевих бюджетів, а також з державних цільових фондів, благодійної допомоги, гуманітарної та технічної допомоги, в тому числі відповідно до міжнародних договорів України; доходів від основної діяльності Центру відповідно до Статуту та законодавства.
7.4. Центр може отримувати пожертви, цільові внески, гранти та інші надходження і фінансування від іноземних юридичних і фізичних осіб.
7.5. Центр від підприємств всіх форм власності, організацій та установ, а також фізичних осіб може одержувати у найм, включаючи оренду, та/або безоплатне користування будинки та споруди (або їх частини), обладнання, земельні ділянки, транспортні засоби, різноманітне устаткування, інвентар, матеріали, тощо.
7.6. Всі свої доходи (прибутки) Центр використовує виключно для фінансування видатків на утримання Центру, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом. Кошти та майно Центру направляються на забезпечення його статутної діяльності, заходів, які проводяться згідно з затвердженою Центром програмою, а також на формування резервних фондів, виплат за виконання робіт відповідно до завдань Центру, утримання штатного апарату Центру та працівників Центру.
7.7. Кошти Центру (в тому числі – отримані доходи та прибутки) або їх частини не можуть бути розділені серед його засновників (учасників), членів чи працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів керівних органів та інших пов'язаних з Центром осіб.
7.8. Центр несе відповідальність за своїми зобов'язаннями усім належним йому на праві власності майном. Члени Центру не несуть відповідальності за зобов'язаннями Центру.
7.9. Центр зобов'язаний вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету податки і платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.
7.10. Державний контроль за діяльністю Центру здійснюється державними органами у порядку, передбаченому законодавством України.
7.11. У разі припинення діяльності Центру кошти, активи та інше майно Центру не можуть перерозподілятись між членами Центру, і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

VIІІ. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ
8.1. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту визначається Статутом та чинним законодавством України.
8.2. Зміни та доповнення до цього Статуту затверджуються рішенням Загальних Зборів, якщо за це проголосували не менше як 3/4 членів Центру. Про зміни, що вносяться в статутні документи, повідомляється уповноважений орган з питань реєстрації.

ІX. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ
9.1. Припинення діяльності Центру здійснюється через саморозпуск або реорганізацію шляхом приєднання до громадського об'єднання такого самого статусу або за рішенням суду про заборону Організації.
9.2. Припинення діяльності громадського об'єднання зі статусом юридичної особи має наслідком припинення юридичної особи.
9.3. Центр має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).
9.4. Рішення про саморозпуск Центру приймається Загальними Зборами, якщо за це проголосували 3/4 членів Центру. Загальні збори створюють ліквідаційну комісію або доручають Правлінню здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення громадської організації як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна громадського об'єднання після його припинення відповідно до Статуту.
9.5. Реорганізація Центру здійснюється за рішенням Загальних Зборів, якщо за це проголосувало не менш 3/4 членів Центру. Реорганізація Центру здійснюється шляхом його приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу на підставі рішення Центру про припинення діяльності з приєднанням до іншого об'єднання та рішення громадського об'єднання, до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання.
11.7. Порядок та правові наслідки припинення діяльності Центру шляхом саморозпуску або реорганізації або заборони (примусового розпуску) Центру визначається відповідно до чинного законодавства.

Ми у фейсбук